دسته‌بندی نشده

چرا یک کابل معیوب می شود ؟

کابل ها ممکن است در اثر عوامل مختلفی دچار آسیب شوند به طوری که حتی دیگر قابل استفاده نباشند ، این عوامل متعدد می توانند ناشی از ضربه مکانیکی ، اضافه ولتاژ یا جریان ، تخریب عایق و حفاظ کابل توسط موجودات جونده و… باشند.

قبل از اینکه محل عیب مشخص شود باید نوع عیب کابل مشخص گردد.

برای تشخیص نقطه معیوب یک کابل و تعیین محل آن بدون خاکبرداری در ابتدا نیازمندیم که انواع عیب هایی که برای یک کابل ممکن است روی بدهد بشناسیم.

شناسایی عیوب کابل

بررسی تطابق کابل

بررسی کیفیت کابل

بررسی کارایی کابل

اتصال کوتاه : وصل غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل به همدیگر

اتصال زمین : وصل غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل به زمین

پارگی : قطع غیرمترقبه یک یا چند رشته کابل

اتصال کوتاه کابل :

برای تشخیص اتصال کوتاه در یک کابل باید از یک طرف به آن میگر وصل کرد و طرف دیگر کابل را بازگذاشت ، اگر اتصال کوتاهی در خط نباشد میگر مقاومتی را نشان نمی‌دهد (مقدار بینهایت را نشان می‌دهد)، ولی اگر اتصال کوتاهی در خط وجود داشته باشد میگر مقداری مقاومت نشان خواهد داد که بسته به فاصله سرکابل و محل عیب این مقاومت زیاد می‌شود.

تشخیص اتصال کوتاه کابل /

Leave a Reply