• دسته‌بندی نشده

  نحوه تست کابل برق

  کابل ولتاژ متوسط، جزو پر مصرف ترین کابل های مورد استفاده در صنعت برق می باشد. از این نوع کابل هم در صنعت ساختمان و هم در مراکز تولیدی صنعتی به صورت گسترده ای استفاده می گردد. اهمیت انجام تست ولتاژ بالای DC بر روی کابل های بدون شیلد و بدون غلاف فلزی بسته به محیط نصب آن است زیرا ویژگی های مدارهای بازگشت آن نامشخص است. محیط باید به دقت در نظر گرفته شود وگرنه نتایج آزمون بی اهمیت خواهد بود. در حقیقت، این تست ها می توانند منجر به آسیب به پوشش عایق کابل شوند.رطوبت، چگالش و بارش بر روی سطح ترمینال کابل می تواند جریان نشتی را به مقدار…

  دیدگاه‌ها برای نحوه تست کابل برق بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  انواع کابل زیر زمینی

  کابل زمینی چیست؟ کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع آن کابل زمینی برق است. کابل زمینی برق مناسب محیط های داخلی و یا برای کابل کشی زمینی برق است. و طراحی آن به گونه ای است که نباید در مکان هایی که تحرک کابل در آن زیاد است قرار گیرد و ترجیحا برای مکان های ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید کابل برق با هادی های مختلفی طراحی و تولید می شوند. هادی کابل زمینی از جنس هادی نرم شده مفتول است. یکی از انواع کابل زمینی برق کابل زمینی مفتول یا کابل زمینی nyy است این نوع کابل چون به نسبت سایر…

  دیدگاه‌ها برای انواع کابل زیر زمینی بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  کابل کشی اصولی

  ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آنها، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮدال ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز ﺧﻢ ﻫﺎ در ﻛﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و …ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑه آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد. نکات مهم کابل کشی    به علت موارد استعمال گوناگون، جهت انتخاب بست ها، کابل کشی های مختلف بایستی به…

  دیدگاه‌ها برای کابل کشی اصولی بسته هستند