دسته‌بندی نشده

کابل کشی اصولی

ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آنها، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮدال ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز ﺧﻢ ﻫﺎ در ﻛﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و …ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑه آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.

کابل کشی زمینی
 • نکات مهم کابل کشی

   به علت موارد استعمال گوناگون، جهت انتخاب بست ها، کابل کشی های مختلف بایستی به نکات زیر توجه نمود.

1- اندازه قطر خارجی کابل

۲- نوع کابل کشی از نظر موقعیت مکانیکی، حرارتی و شیمیائی مكان

٣- نوع کابل کشی از نظر قابل رؤیت (روی دیوار) و با غیرقابل رؤیت بودن (بين سقف ها)

۴- امکان بستن ساده کابل

۵- قیمت مناسب مونتاژ

 • آماده سازی کابل برای کابل کشی

ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻي ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺎز ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺎﻳﺪ آن چنان ﺟﺎي ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺮدار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روي ﻗﺮﻗﺮه راﺳﺘﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎز ﻛﺮدن را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻗﺮﻗﺮه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﺮخ و ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ از ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎز ﻛﺮد، ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻮه ﻫﺎ ﻳﺎ اﻟﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن ﻗﺮﻗﺮه وارد آﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻤﻮد.

قرقره-کابل
                                                قرقره کابل

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآوري ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻛﺎﻻي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ، از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎظ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻻﻳﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد. ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ نوک های تیز کشانده شوند و نباید خم تند داشته باشند.

                                                                                                                          کمترین شعاع خمش r در روند کابل کشی

در جدول بالا d، برابر قطر کابل می باشد.

ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه را در ﻫﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮد ﺗﺎ در ﭘﻲ ﻳﻚ رﺧﺪاد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺳﺎزد از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻢ ﻫﺎي ﺗﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد. در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ از ﮔﺮه دار ﺷﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، از ﻳﻚ اﻟﻮار ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﺰ ﻛﺮدن ﻗﺮﻗﺮه استفاده کرد.

ﺑﺮاي ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺪون زره ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮﻗﺮه را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.

در ﺟﺎیی که ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ را ﺧﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻨﺪي، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش های درست مانند گرمادهی تا 30 درجه سانتیگراد و خم کاری به کمک ابزار مناسب، مقادیر r می تواند تا 50 درصد ارقام جدول کاهش یابد.

 •  ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ در زﻣﻴﻦ
 • ﻣﻨﺎﺳب ترﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﻴﺎده روﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﭘﻴﺎده روﻫﺎﺳﺖ.
 • ﮔﻮدي ﺷﻴﺎر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﺷﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 • افزون بر آن در نواحی شهری و شهرک های صنعتی تعیین مسیر همچنین بستگی به عبور لوله های گاز و آب موجود و یا در برنامه های آتی توسعه دارد.
 • گودی بستر کابل در پیاده روها نباید کمتر از 0.6 متر باشد و در جاده ها نباید کمتر از 0.8 متر باشد.
 • در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﮔﻮدي ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • کابل ها معمولاً با یک لایه شن یا خاک سرند شده (بدون ریگ یا سنگپاره) به ضخامت 10 سانتیمتر پوشانده می شوند و سپس برای حفاظت در برابر آسیب هایی که عملیات خاکبرداری یا ساختمان سازی ممکن است به کابل وارد آورد، با آجر یا صفحات پلاستیکی و یا وسایلی همانند پوشانده می شوند.
 • اﮔﺮ از اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد، از ﻧﻮارﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 • اﮔﺮ در ﻳﻚ ﺷﻴﺎر، ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ) و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻳﺎ ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ) ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺎي داده ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ روي آن را ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اي از ﺷﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺷﺶ داد، آﻧﮕﺎه در ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ دﻳﮕﺮي از ﺷﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ. در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ آراﻳﺸﻲ در اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺧﺎك، ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺎر ﻫﺮ دو ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

                                             نیروی کششی مجاز برای نصب کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط (مقادیر راهنما)

هرگاه سه کابل تک رشته را همزمان و با استفاده از جوراب کابل بکشند، بیشترین نیروی کششی جدول را به کار می برند. بدین ترتیب نیروی کششی برای 3 کابل تک رشته به هم تابیده شده، سه برابر کابل تک رشته ای و برای سه کابل تک رشته ای تابیده نشده 2 برابر کابل تک رشته ای است.

 • d = قطر کابل به میلی متر
 • P = نیروی کششی به نیوتون/ میلی متر مربع
 • K = ضریب بدست آمده از راه تجربه به نیوتون/ میلی متر مربع
 • A = کل مقطع همه رساناها به میلیمتر مربع (ولی نه برای حفاظ و پوشش فلزی).
 • نکات مهم در کابل کشی زمینی

فقط در صورتی که کابل کشی دقیق و مطابق اصول فنی انجام شود و بستن مفصل، و سر کابل ها توسط متخصصین فن انجام گیرد می توان از کابل ها با اطمینان خاطر و برای مدت مدیدی بار گرفت و استفاده کرد. قبل از کشیدن کابل باید محل کابل کشی دقیقاً معلوم گردد، سپس جهت دوام کابل باید خاک را از نظر دارا بودن اسید، آهک، نمک، کلر و غیره آزمایش نمود. چون این مواد کابل را خورده و از بین می برد. لذا در صورتی که خواص خاک معلوم و مشخص است باید در موقع خرید کابل، کابلی را خریداری کنیم که مناسب همان محل باشد.

   در صورت نامساعد بودن خاک، باید کابل هایی سفارش داد که محافظ مخصوصی جهت جلوگیری از عوامل زنگ زدگی و فساد دارند. در موقع کشیدن کابل باید دقت شود که کابل پیچانده نشود، تا نخورد، جمع نشود و خیلی تحت نیروی کششی قرار نگیرد. اگر بخواهیم کابل در مقابل خم شدن و فشار محافظت شود، باید شعاع خمش کابل های مختلف حداقل در نظر گرفته شود که در جدول زیر مقادیر حداقل خمش بررسی شده است.

شعاع خمش کابل های مختلف

شعاع خمش کابل r
کابلکابل با عایق کاغذی و روپوش سربی با روپوش فلزی مواجبا روپوش صاف آلومینیومی تا قطر 50 میلی متربا روپوش پلاستیکی
چند رشته ای15 ×Da25 ×Da15 ×Da
یک رشته ای25 ×Da30 ×Da15 ×Da

* Da قطر کابل است.

  شکل کانال خاکی در کابل کشی زمینی باید طوری طراحی شوند که از ریختن خاک به داخل کانال جلوگیری شود و استحکام در دیوارهای کانال افزایش یابد. خاک های برداشته شده باید ۳۰ سانتی متر بعد از لبه کانال ریخته شود. در هنگام خواباندن کابل باید دقت کرد که قبل از خواباندن، قسمت تحتانی کانال (کف کانال) آجر فرش شده باشد، بعد به ضخامت ۱۰ سانتیمتر ماسه نرم ریخته و کابل را قرار می دهیم و مجدداً روی کابل به ضخامت ۱۵ سانتیمتر ماسه ریخته و روی کابل آجر فرش می کنیم و روی آجر را خاک می ریزیم. باید دقت کرد که آجر بالای کابل درست روی کابل قرار گیرد. ماسه و شن های ریخته شده علاوه بر حفاظت و نرمی زیر کابل چون هوا در بین ماسه ها وجود دارد باعث خنک شدن کابل هم می شود. کابل ها را معمولاً به صورت مستقیم (و بدون چیدن آجر در کف کانال) در زمین چال می کنند.

نحوه خواباندن کابل در خاک در کابل کشی زمینی
                                          نحوه خواباندن کابل در خاک در کابل کشی زمینی

برای پشتیبانی فنی با ما تماس بگیرید: 


 • مزیت چال کردن کابل بر کانال کشی

   مزیت چال کردن کابل بر کانال کشی این است که اولاً از نظر اقتصادی خیلی ارزان تر است، دوم اینکه از کابل بیشتر می شود بار گرفت و یا به عبارت دیگر استعداد باردهی کابل به علت تشعشع بیشتر حرارت، بیشتر می شود. در داخل شهر معمولاً کابل را در پیاده رو چال می کنند و عمق کانال از سطح زمین بستگی به تعداد کابل هایی که روی یکدیگر قرار دارند، دارد. کابل طبقه فوقانی باید حداقل ۶۰ سانتیمتر زیر خاک پیاده رو و یک متر زیر سطح خیابان باشد. عرض کانال که برای کابل کنده می شود بستگی به تعداد کابل هایی دارد که در کنار یکدیگر قرار می گیرند. در صورتی که بخواهیم کابل فشار قوی و ضعیف را در یک کانال در کنار هم قرار دهیم بهتر است کابل فشار قوی را در زیر و کابل فشار ضعیف را در بالای آن قرار دهیم و مابین این دو کابل را توسط آجر از هم عایق کنیم 

نحوه قرار گرفتن کابل فشار قوی و فشار ضعیف در کابل کشی زمینی
                               نحوه قرار گرفتن کابل فشار قوی و فشار ضعیف در کابل کشی زمینی

   در صورتی که تعداد کابل ها زیاد باشد بهتر است به جای قرار دادن کابل ها بر روی یکدیگر، آنها را پهلوی یکدیگر کشید و پس از چال کردن کابل در داخل زمین معمولاً روی آنها را با آجر یا سنگ های مخصوص و یا بلوک بتونی مخصوص مطابق می پوشانند. در صورتی که چندین کابل پهلوی هم کشیده شوند و فاصله کمتر از ۲۰ سانتیمتر باشد باید کابل ها توسط آجر فشاری از یکدیگر مجزا و محافظت شود. محافظ های مخصوص روی کابل (آجر با آجر بتونی) را باید کاملاً بر روی کابل خواباند، زیرا فاصله هوایی زیاد بين محافظ کابل و کابل ضریب باردهی کابل را به مراتب پایین می آورد.

نحوه کابل کشی زمینی با تعداد کابل زیاد
                                                نحوه کابل کشی زمینی با تعداد کابل زیاد